Převod ojetého vozidla

Zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla se provádí na základě jedné společné žádosti, která se předkládá na kterémkoli registračním úřadě. Na úřad se tedy dostaví a společnou žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla předloží společně prodávající a kupující. Pokud se nemůže prodávající nebo kupující současně na úřad dostavit, je možné se vzájemně zastoupit a využít zastoupení na základě plné moci. Tato plná moc však musí být opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.


Potřebné doklady a dokumenty předkládané společně se žádostí o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla:

  • Platný občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (doklad o pobytu u cizince)
  • Doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla)
  • Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, ne starší než 1 rok
  • Doklad zelené (bíle) karty o platném pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, není-li silniční vozidlo vyřazené z provozu (tzv. "depozit")

Po provedeném úkonu zápisu změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla v Centrálním registru vozidel bude úřadem kupujícímu (novému vlastníkovi nebo provozovateli silničního vozidla) předán technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla se zapsanou požadovanou změnou v centrálním registru vozidel.

Za provedení zápisu změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel se platí správní poplatek 800 Kč

Registrační značka se při změně vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla nemění. Na vozidle zůstává původně přidělená registrační značka i po zápisu nového vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, a to i v případě, kdy má nový vlastník nebo provozovatel bydliště nebo sídlo v jiném okrese nebo kraji.