Převod ojetého vozidla

Zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla se provádí na základě jedné společné žádosti, která se předkládá na kterémkoli registračním úřadě. Na úřad se tedy dostaví a společnou žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla předloží společně prodávající a kupující. Pokud se nemůže prodávající nebo kupující současně na úřad dostavit, je možné se vzájemně zastoupit a využít zastoupení na základě plné moci. Tato plná moc však musí být opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Potřebné doklady a dokumenty předkládané společně se žádostí o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla:

  • Platný občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (doklad o pobytu u cizince)
  • Doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla)
  • Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní
  • Originál zelené (bíle) karty jako doklad o platném pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, není-li silniční vozidlo vyřazené z provozu (tzv. "depozit")

Po provedeném úkonu zápisu změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla v Centrálním registru vozidel bude úřadem kupujícímu (novému vlastníkovi nebo provozovateli silničního vozidla) předán technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla se zapsanou požadovanou změnou v Centrálním registru vozidel.

Za provedení zápisu změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel se platí správní poplatek 800 Kč.

Registrační značka se při změně vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla nemění. Na vozidle zůstává původně přidělená registrační značka i po zápisu nového vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, a to i v případě, kdy má nový vlastník nebo provozovatel bydliště nebo sídlo v jiném okrese nebo kraji.

Vývoz vozidla do zahraničí

K provedení úkonu, vývoz vozidla do zahraničí nemusí být platná STK, nepředkládá se zelená karta povinného ručení, ani kupní smlouva. Do žádosti se uvádí pouze údaje o osobě, která bude po dobu platnosti vývozních RZ vozidlo provozovat. Platnost RZ je max. 3 měsíce. Za provedený úkon si zodpovídá vlastník vozidla. Pokud vozidlo pojede do zahraničí po vlastní ose, ne na vleku, samozřejmě stále trvá povinnost platné STK a povinného ručení !!! POZOR! pokud chcete vyvést vozidlo, které je dočasně vyřazeno z provozu, nejdříve je zapotřebí provést ukončení vyřazení vozidla ( platná STK a povinné ručení ZK ) a následně se vydají registrační značky k vývozu. V tomto případě bez platné STK nelze vyvést !!! Potřebné podklady : technický průkaz TP, osvědčení o registraci vozidla ORV, registrační značky RZ budou nahrazeny exportními RZ, údaje o kupujícím - soukromá osoba : příjmení, jméno, bydliště, rodné číslo ( datum narození ) přiložit kopii pasu, údaje o kupujícím - firma : název firmy, sídlo, IČO přiložit kopii s identifikačními údaji firmy. Při zastupování je třeba : plná moc k zastupování prodávajícího ( vlastníka, provozovatele ), u firemního vozidla plnou moc k otisku razítka firmy podepíše jednatel-é, viz. způsob zastupování.
CENA: vydání tabulky s registrační značkou 200 Kč za každou tabulku, zápis do TP 50 Kč 

NUTNOST EVIDENČNÍ PROHLÍDKY K PŘIDĚLENÍ RZ K VÝVOZU
Od 1.6.2017 je třeba k přidělení RZ k vývozu - evidenční prohlídka. Platnost této prohlídky je 30 dnů.

REGISTRAČNÍ ZNAČKA K VÝVOZU NA VOZIDLO, KTERÉ  V ČR NEBYLO REGISTROVÁNO

Od 1.6.2017 je možné, aby prodejce, podal žádost o vydání vývozní RZ na vozidlo jím prodané. Podmínkou je buď nové vozidlo, nebo vozidlo dovezené, které nikdy nebylo v ČR registrované.
K žádosti se doloží cizozemské doklady. Budou vydány vývozní RZ a Osvědčení o přidělení RZ na vývoz. Do ORV se zapisuje pouze vývozce a VIN vozidla. (české TP se nevystavuje). Omezení platnosti stejně jako RZ na vývoz max. 3 měsíce. 

Registrační značky na přání

Od 1.1.2016 lze podat žádost o rezervaci, vydání registrační značky na přání. 1 kus RZ na přání je zpoplatněn částkou 5000 Kč. Rezervace registrační značky na přání je zpoplatněna částkou 500 Kč. Registrační značka na přání se skládá buď z arabských číslic, nebo z kombinace velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic. Zakázaná kombinace, je kombinace pouze písmen latinské abecedy. Pouze arabské číslice lze použít. Písmena a čísla lze použít libovolně - mimo nepovolená Q, W, O, CH, G. Tabulka s registrační značkou na přání nesmí obsahovat hanlivé nebo pohoršující výrazy, text podněcující k nenávisti k některém národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob, název nebo zkratku orgánu veřejné moci nebo státu. Počel znaků v registrační značce na přání je: 5 - pro rozměr tabulky RZ - 80 x 110 mm ( moped ), 7 - pro rozměr tabulky RZ - 200 x 160 mm ( motocykl, čtyřkolka, traktor ), 8 - pro ostatní rozměry tabulek RZ - 520 x 110, 340 x 200, 280 x 200, 200 x 160, 320 x 160 mm. Tabulku s registrační značkou na přání lze rezervovat, vydat, není-li již vydána k jinému silničnímu vozidlu, není rezervována, není vedena jako odcizená, ztracená, nebo zničená. Registrační značku na přání lze rezervovat po dobu 3 měsíců. Jinak rezervace propadá. Pokud osoba, na jejíž žádost byla registrační značka na přání rezervována, podá do 3 měsíců od provedení rezervace žádost o přidělení této značky, obecní úřad obce s rozšířenou působností žádosti vyhoví. V případě podání žádosti o přidělení registrační značky na přání, je třeba předložit další příslušnou žádost, např. o zápis vozidla do registru, zápis změny vlastníka, o vyřazení, zánik, přidělení RZ pro vývoz, včetně příloh. Pokud úřad vyhoví žádosti o přidělení registrační značky na přání, žadatel je vyzván k úhradě správního poplatku ( 5000 Kč za kus ). Do 15 dnů od jeho úhrady bude registrační značka vyrobena a předána obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. 15 den je žadatel o registrační značky na přání vyzván k jejích převzetí. Současně odevzdá tabulky s registrační značkou, pokud k vozidlu již byly vydány. Žádost o přidělení registrační značky na přání k vozidlu, které není zapsané v registru silničních vozidel, lze podat nejdříve spolu s žádostí o zápis tohoto silničního vozidla do registru silničních vozidel. Registrační značku na přání, při prodeji vozidla a změně vlastníka nebo provozovatele, při zániku silničního vozidla nebo jeho vyřazení z provozu, při přiděleni registrační značky s omezenou platností pro vývoz lze zarezervovat po dobu 3 měsíců. Po této lhůtě rezervace zaniká. Tento úkon je zpoplatněn částkou 300 Kč.

Registrační značka k umístění na zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu

Od 1.1.2016 lze podat žádost o vydání 3 registrační značky - na nosná zařízení. Vydání 1 kusu registrační značky je zpoplatněno 600 Kč. RZ v místě pro známky STK je opatřena 2 hvězdičkami.

Náhrada registrační značka na přání a registrační značky na nosná zařízení lze vydat pouze v případě poškození (nikoli za ztracenou, odcizenou).